www.boukenplaank.nl   Boeken, Kalenders, Tijdschriften, Stripboeken, Wandelroutes en meer.....Oet Grunn!!
Nederlands 
  Home
ALGEMENE VOORWAARDEN CONTACT E-BOOKS KANSSPELEN VERZENDKOSTEN
 
 
  Producten
Ansichtkaarten
Boeken (Groningana)
CD's / DVD's
Donald Duck Pocket
Jan Jans en de Kinderen
Souvenirs / Cadeau
Spreukenkalender 2016
Verjaardagskalenders
  Extra
ALGEMENE VOORWAARDEN
CONTACT
E-BOOKS
FOLDER
KANSSPELEN
VERZENDKOSTEN

ALGEMENE VOORWAARDENALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WWW.BOUKENPLAANK.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van boukenplaank.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via onze website te raadplegen, zie: http://www.boukenplaank.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van www.boukenplaank.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door www.boukenplaank.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van www.boukenplaank.nl zijn vrijblijvend en www.boukenplaank.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door www.boukenplaank.nl . www.boukenplaank.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt www.boukenplaank.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op de door u geselecteerde manier in het bestelscherm.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door www.boukenplaank.nl .
3.4 www.boukenplaank.nl accepteert bij bestellingen die bezorgd worden, geen kadobonnen van welke aard ook ter betaling van haar leveringen.Bestellingen die worden afgehaald in onze winkel, kunnen wel met boekenbonnen en/of Iris cheques worden betaald.

Artikel 4. Levering
4.1 De door www.boukenplaank.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Alle genoemde prijzen zijn "afhaalprijzen". Indien uw bestelling thuisbezorgd moet worden, maakt www.boukenplaank.nl gebruik van de diensten van TPG Post. In het check-out menu heeft u de keuze voor een verzendwijze. Conform uw keuze wordt de bestelling verzonden.
4.4 Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aanbieding op het postkantoor op u over. Als bewijs van ter post bezorging geldt het door TPG Post verstrekte vervoersbewijs. Voor extra zekerheid kiest u bij de verzendwijze in het bestelmenu voor verzekerde verzending. Dan is uw bestelling (onder voorwaarden) tot 500,00 verzekerd. Zie voor de voorwaarden: www.tpgpost.nl .

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan www.boukenplaank.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u www.boukenplaank.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft www.boukenplaank.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan www.boukenplaank.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Niet aangemelde retourzendingen worden door www.boukenplaank.nl niet geaccepteerd.
6.4 De termijn van zeven (7) werkdagen gaat in op de dag van ontvangst van uw bestelling, doch uiterlijk twee (2) werkdagen na het ter post bezorgen van uw bestelling.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en www.boukenplaank.nl , dan wel tussen www.boukenplaank.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en www.boukenplaank.nl , is www.boukenplaank.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van www.boukenplaank.nl .

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft boukenplaank.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat www.boukenplaank.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.boukenplaank.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan www.boukenplaank.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is www.boukenplaank.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan speelgoedpiraat.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door www.boukenplaank.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat www.boukenplaank.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met speelgoedpiraat.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.boukenplaank.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 www.boukenplaank.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
  Aanbiedingen
<
 
200 Jaar Lutjebosch; Kees Reinders, C.P. Bos
200 Jaar Lutjebosch; Kees Reinders, C.P. Bos
 
40 Jaar FC Groningen en de historie van GVAV
40 Jaar FC Groningen en de historie van GVAV
 
Aanslag en Represaille; Harm R. Reinders
Aanslag en Represaille; Harm R. Reinders
 
Achterhoekse & Liemerse Spreukenkalender 2016
Achterhoekse & Liemerse Spreukenkalender 2016
 
Adio Peppi; Janneke Vos
Adio Peppi; Janneke Vos
 
Alex Vissering - `n stukkie van miezulf
Alex Vissering - `n stukkie van miezulf
 
Alex Vissering - Gelukkeg in de regen
Alex Vissering - Gelukkeg in de regen
 
Alex Vissering - Mien verhoal
Alex Vissering - Mien verhoal
 
Alex Vissering - Tied om te leven
Alex Vissering - Tied om te leven
 
Alex Vissering - Vrumde vogel
Alex Vissering - Vrumde vogel
 
Alle fietsroutes in de regio Groningen
Alle fietsroutes in de regio Groningen
 
Alle middeleeuwse kerken in Friesland; Peter Karstkarel
Alle middeleeuwse kerken in Friesland; Peter Karstkarel
 
Alle Middeleeuwse kerken in Groningen en Drenthe
Alle Middeleeuwse kerken in Groningen en Drenthe
 
Alle Middeleeuwse kerken van Harlingen tot Wilhelmshaven
Alle Middeleeuwse kerken van Harlingen tot Wilhelmshaven
 
Amsterdamse Spreukenkalender 2015
Amsterdamse Spreukenkalender 2015
 
Ansichtkaart Appingedam
Ansichtkaart Appingedam
 
Ansichtkaart Appingedam
Ansichtkaart Appingedam
 
Ansichtkaart Appingedam
Ansichtkaart Appingedam
 
ANWB Fiets Knooppunten kaart Groningen en Drenthe
ANWB Fiets Knooppunten kaart Groningen en Drenthe
 
ANWB Fietsgids 1 Groningen Lauwersmeer
ANWB Fietsgids 1 Groningen Lauwersmeer
 
Anwb Provinciegids Groningen en Drenthe
Anwb Provinciegids Groningen en Drenthe
 
Appingedam `40 - `45 Bezetting en Bevrijding
Appingedam `40 - `45 Bezetting en Bevrijding
 
Appingedam - Op zoek naar de geschiedenis in het landschap
Appingedam - Op zoek naar de geschiedenis in het landschap
 
Appingedam - Op zoek naar de geschiedenis in het landschap
Appingedam - Op zoek naar de geschiedenis in het landschap
 
Appingedam - Stad in Fivelingo; Frans E. Banga
Appingedam - Stad in Fivelingo; Frans E. Banga
 
Beatrix in Groningen en Drenthe
Beatrix in Groningen en Drenthe
 
Bert Hadders en de Nozems
Bert Hadders en de Nozems
 
Bert Hadders en de Nozems - ``De Coöperoazie``
Bert Hadders en de Nozems - ``De Coöperoazie``
 
Bierum in de Branding; P. Ritzema en F. Gardenier
Bierum in de Branding; P. Ritzema en F. Gardenier
 
Bij Groningers aan tafel
Bij Groningers aan tafel
 
Bob Evers 51 Clandestiene streken op een cruiseschip
Bob Evers 51 Clandestiene streken op een cruiseschip
 
Bob Evers 52 Prijsschieten op een premiejager
Bob Evers 52 Prijsschieten op een premiejager
 
Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek
Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek
 
Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil
Boerderijen in en om Noordhorn, Zuidhorn en Briltil
 
Boerderijen op het Hogeland; Levertijd: 3-5 werkdagen!
Boerderijen op het Hogeland; Levertijd: 3-5 werkdagen!
 
Boerderijenboek Gemeente Stedum
Boerderijenboek Gemeente Stedum
 
Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken
Boerderijenboek Grijpskerk en omstreken
 
Boerderijenboek Ten Boer - Overschild
Boerderijenboek Ten Boer - Overschild
 
Boerenwerk; Johannes Doedes de Jong
Boerenwerk; Johannes Doedes de Jong
 
Bond tegen Harries - Kinderspul
Bond tegen Harries - Kinderspul
 
Brabantse Spreukenkalender 2015
Brabantse Spreukenkalender 2015
 
Chr. ULO Groen van Prinsterer Mavo Appingedam 1922 -1994
Chr. ULO Groen van Prinsterer Mavo Appingedam 1922 -1994
 
D.A.M. Damster Auto Maatschappij
D.A.M. Damster Auto Maatschappij
 
Da`s aandere kovvie
Da`s aandere kovvie
 
Daip; Gré van der veen
Daip; Gré van der veen
 
Damster Toponiemen; A. Hoft
Damster Toponiemen; A. Hoft
 
Dat dou ik die nait noa; Siemon Reker / Ede Staal
Dat dou ik die nait noa; Siemon Reker / Ede Staal
 
De Bende van Baflo Bill - `T is wild west in Engelbert
De Bende van Baflo Bill - `T is wild west in Engelbert
 
De Bende van Baflo Bill - Baflo Bill
De Bende van Baflo Bill - Baflo Bill
 
De Bende van Balo Bill - Schiet op jongens!
De Bende van Balo Bill - Schiet op jongens!
 
De blinde vrouw van Mures; Janneke Vos
De blinde vrouw van Mures; Janneke Vos
 
De blokkade van Delfzijl; Harry van der Laan
De blokkade van Delfzijl; Harry van der Laan
 
De dreum wordt wakker; Gré van der Veen
De dreum wordt wakker; Gré van der Veen
 
De geschiedenis van GREMI; Willem Pol
De geschiedenis van GREMI; Willem Pol
 
De Grootste Groninger Hits van RTV Noord
De Grootste Groninger Hits van RTV Noord
 
De Heleboel - Haim
De Heleboel - Haim
 
De Heleboel - Riep veur opnoame
De Heleboel - Riep veur opnoame
 
De joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen
De joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen
 
De Knitzo van Vlagtwedde; Tineke Neyman
De Knitzo van Vlagtwedde; Tineke Neyman
 
De laatste Strohalm, W. Friedrich
De laatste Strohalm, W. Friedrich
 
De lange leegte; Herman Sandman
De lange leegte; Herman Sandman
 
De leukste Verjaardagskalender Madeleine Kleinjan
De leukste Verjaardagskalender Madeleine Kleinjan
 
De mannen van de Insulinde; Hans Beukema
De mannen van de Insulinde; Hans Beukema
 
De Middeleeuwse Kloostergeschiedenis Van De Nederlanden III
De Middeleeuwse Kloostergeschiedenis Van De Nederlanden III
 
De mooiste Groninger spreuken; Fré Schreiber
De mooiste Groninger spreuken; Fré Schreiber
 
De Noorder Rondritten 1940 - 1997
De Noorder Rondritten 1940 - 1997
 
De oorlog van mijn vader; Ron van Hasselt
De oorlog van mijn vader; Ron van Hasselt
 
De orkaan van 1953; Hans Beukema
De orkaan van 1953; Hans Beukema
 
De wandelaar is een weeskind van de romantiek
De wandelaar is een weeskind van de romantiek
 
De wolkenfabriek
De wolkenfabriek
 
Der gaait n domie veurbie, van domies en aander kerkvolk
Der gaait n domie veurbie, van domies en aander kerkvolk
 
Dikke Bries; Hans Beukema
Dikke Bries; Hans Beukema
 
Donald Duck Pocket 208 De schat van de grijze eilanden
Donald Duck Pocket 208 De schat van de grijze eilanden
 
Donald Duck Pocket 209 De geheime zuil van Stykolos
Donald Duck Pocket 209 De geheime zuil van Stykolos
 
Donald Duck Pocket 210 Dreiging uit het elfenrijk
Donald Duck Pocket 210 Dreiging uit het elfenrijk
 
Donald Duck Pocket 211 De jacht op de gouden ananas
Donald Duck Pocket 211 De jacht op de gouden ananas
 
Donald Duck Pocket 212 Stampij om een bij
Donald Duck Pocket 212 Stampij om een bij
 
Donald Duck Pocket 213 Op zoek naar oom Dagobert
Donald Duck Pocket 213 Op zoek naar oom Dagobert
 
Donald Duck Pocket 214 De bende van El Gato
Donald Duck Pocket 214 De bende van El Gato
 
Donald Duck Pocket 214.5 Spoken in Duckstad
Donald Duck Pocket 214.5 Spoken in Duckstad
 
Donald Duck Pocket 215 Omweg door de ruimte
Donald Duck Pocket 215 Omweg door de ruimte
 
Donald Duck Pocket 216 Een wonderlijke kerst
Donald Duck Pocket 216 Een wonderlijke kerst
 
Donald Duck Pocket 217 Terug in de tijd
Donald Duck Pocket 217 Terug in de tijd
 
Donald Duck Pocket Engels; Deel 2
Donald Duck Pocket Engels; Deel 2
 
Donald Duck Pocket Engels; Deel 3
Donald Duck Pocket Engels; Deel 3
 
Donald Duck Pocket Engels; Deel 4
Donald Duck Pocket Engels; Deel 4
 
Donald Duck Pocket Engels; Deel 5
Donald Duck Pocket Engels; Deel 5
 
Donald Duck Pocket Engels; Deel 6
Donald Duck Pocket Engels; Deel 6
 
Donald Duck Pocket Engels; Deel 7
Donald Duck Pocket Engels; Deel 7
 
Donald Duck Pocket Engels; Deel 8
Donald Duck Pocket Engels; Deel 8
 
Drentse Spreukenkalender 2015
Drentse Spreukenkalender 2015
 
Dwangarbeider tussen twee fronten
Dwangarbeider tussen twee fronten
 
Dwars in het Winschoterdiep, Scheepswerf Pattje 1778-1998
Dwars in het Winschoterdiep, Scheepswerf Pattje 1778-1998
 
Ede Staal - As vaaier woorden
Ede Staal - As vaaier woorden
 
Ede Staal, - Credo Zien bestoan
Ede Staal, - Credo Zien bestoan
 
Ede Staal, - Documentaire van David Blitz
Ede Staal, - Documentaire van David Blitz
 
Ede Staat - Mien toentje
Ede Staat - Mien toentje
 
Edwin Jongedijk - As ik de kaans zol kriegen
Edwin Jongedijk - As ik de kaans zol kriegen
 
Een leven lang gezwegen; Alie Noorlag
Een leven lang gezwegen; Alie Noorlag
 
Emo`s Labyrint; Ynskje Penning
Emo`s Labyrint; Ynskje Penning
 
Erf aan de A
Erf aan de A
 
Erwin de Vries - Aigenhaimer CD
Erwin de Vries - Aigenhaimer CD
 
Erwin de Vries - Aigenhaimer DVD
Erwin de Vries - Aigenhaimer DVD
 
Erwin de Vries - Kerst mit de Vrais!
Erwin de Vries - Kerst mit de Vrais!
 
Erwin de Vries - Leef `t leven
Erwin de Vries - Leef `t leven
 
Erwin de Vries - Wie!
Erwin de Vries - Wie!
 
Erwin de Vries, - Dichter in mie
Erwin de Vries, - Dichter in mie
 
Erwin de Vries- Dichter in mie Live registratie!
Erwin de Vries- Dichter in mie Live registratie!
 
Falk fietskaart met knooppuntennetwerk Groningen 1
Falk fietskaart met knooppuntennetwerk Groningen 1
 
Fivelboezem - de erfenis van een verdwenen rivier
Fivelboezem - de erfenis van een verdwenen rivier
 
Fré Schreibers Toalboukje
Fré Schreibers Toalboukje
 
Friese Spreukenkalender 2015
Friese Spreukenkalender 2015
 
Fryske Spreukekalinder 2015
Fryske Spreukekalinder 2015
 
Geern Goud
Geern Goud
 
Gelaagd Landschap; Henny Groenendijk
Gelaagd Landschap; Henny Groenendijk
 
Geschiedenis van Groningen, deel 1: Prehistorie Middeleeuwen
Geschiedenis van Groningen, deel 1: Prehistorie Middeleeuwen
 
Geschiedenis van Groningen, deel 2: Nieuwe Tijd
Geschiedenis van Groningen, deel 2: Nieuwe Tijd
 
Geschiedenis van Groningen, deel 3: Nieuwste tijd tot heden
Geschiedenis van Groningen, deel 3: Nieuwste tijd tot heden
 
Gevangen in het veen; Pieter Albers
Gevangen in het veen; Pieter Albers
 
Goed volk, Piet Helmus
Goed volk, Piet Helmus
 
Golden Raand; Meindert Schroor en Jan Meijering
Golden Raand; Meindert Schroor en Jan Meijering
 
Grode Derk Roakt nait oetproat; Dirk van der Heide
Grode Derk Roakt nait oetproat; Dirk van der Heide
 
Groeten uit Groningen
Groeten uit Groningen
 
Groningen Stad en Ommeland; Albert Buursma, Marina v.d Ploeg
Groningen Stad en Ommeland; Albert Buursma, Marina v.d Ploeg
 
Groningen te voet; Edward Houting
Groningen te voet; Edward Houting
 
Groningen voor lanterfanters - deel 1; Fokko Bosker
Groningen voor lanterfanters - deel 1; Fokko Bosker
 
Groningen, gids voor cultuur, landschap en recreatie
Groningen, gids voor cultuur, landschap en recreatie
 
Groninger Almanak
Groninger Almanak
 
Groninger Borgen - wandelingen door tuin en tijd; E. Houting
Groninger Borgen - wandelingen door tuin en tijd; E. Houting
 
Groninger Spreukenkalender 2016
Groninger Spreukenkalender 2016
 
Gronings eten
Gronings eten
 
Groningse Pot
Groningse Pot
 
Groningse Volksgebruiken, Fré Schreiber
Groningse Volksgebruiken, Fré Schreiber
 
Groningse Wijsheden; Fré Schreiber
Groningse Wijsheden; Fré Schreiber
 
Grote Historische Topografische Atlas Groningen
Grote Historische Topografische Atlas Groningen
 
Grunneger Spreukenklender 2016
Grunneger Spreukenklender 2016
 
Gruno 1937 - 2002
Gruno 1937 - 2002
 
Haard joagen, Jan Hoiting
Haard joagen, Jan Hoiting
 
Hans ten Have Band
Hans ten Have Band
 
Hardloper Huizenga Verhaal van een vergeten wonderatleet
Hardloper Huizenga Verhaal van een vergeten wonderatleet
 
Harry Niehof - Golf noa golf
Harry Niehof - Golf noa golf
 
Het Bierumer boerderijenboek
Het Bierumer boerderijenboek
 
Het Fietserpad
Het Fietserpad
 
Het Groningen Boek, Martin Hillenga
Het Groningen Boek, Martin Hillenga
 
Het Groningen gevoel; Inge Heslinga
Het Groningen gevoel; Inge Heslinga
 
Het Groninger politiekorps in de Tweede Wereldoorlog
Het Groninger politiekorps in de Tweede Wereldoorlog
 
Het Hoogeland - hart van de Ommelanden
Het Hoogeland - hart van de Ommelanden
 
Het huisje op de begraafplaats - Lijkhuisjes in Groningen
Het huisje op de begraafplaats - Lijkhuisjes in Groningen
 
Het is hier net het paradijs; Janneke Vos
Het is hier net het paradijs; Janneke Vos
 
Het nut van het kunstgenot : 50 jaar De Noordelijke Kunsthof
Het nut van het kunstgenot : 50 jaar De Noordelijke Kunsthof
 
Het Oosterpark, een voetbalbolwerk; P. Zweverink / N. Swart
Het Oosterpark, een voetbalbolwerk; P. Zweverink / N. Swart
 
Het Scholtenhuis 1940-1945 / deel 1: Daden
Het Scholtenhuis 1940-1945 / deel 1: Daden
 
Het Scholtenhuis 1940-1945 / deel 2 - Daders
Het Scholtenhuis 1940-1945 / deel 2 - Daders
 
Het Scholtenshuis 1940-1945; Nico de Both
Het Scholtenshuis 1940-1945; Nico de Both
 
Het verleden van De Toekomst; Astrid Mellema
Het verleden van De Toekomst; Astrid Mellema
 
Hier was t! Hier gebeurde het!; Harm van der Veen
Hier was t! Hier gebeurde het!; Harm van der Veen
 
Historie in steen; Edward Houting
Historie in steen; Edward Houting
 
Historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam
Historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam
 
IJzelboek; C. Bekink, R. vd. Heuvel, G. Kral
IJzelboek; C. Bekink, R. vd. Heuvel, G. Kral
 
Inburgeringscursus Groningen; F. den Hollander / H. Sandman
Inburgeringscursus Groningen; F. den Hollander / H. Sandman
 
Inundatie 1944-1945 in woord en beeld
Inundatie 1944-1945 in woord en beeld
 
Inundatie 1944-1945 in woord en beeld
Inundatie 1944-1945 in woord en beeld
 
Jacob Molenhuis, Bertus Fennema
Jacob Molenhuis, Bertus Fennema
 
Jan, Jans en de Kinderen 01
Jan, Jans en de Kinderen 01
 
Jan, Jans en de Kinderen 02
Jan, Jans en de Kinderen 02
 
Jan, Jans en de Kinderen 03
Jan, Jans en de Kinderen 03
 
Jan, Jans en de Kinderen 04
Jan, Jans en de Kinderen 04
 
Jan, Jans en de Kinderen 05
Jan, Jans en de Kinderen 05
 
Jan, Jans en de Kinderen 06
Jan, Jans en de Kinderen 06
 
Jan, Jans en de Kinderen 07
Jan, Jans en de Kinderen 07
 
Jan, Jans en de Kinderen 08
Jan, Jans en de Kinderen 08
 
Jan, Jans en de Kinderen 09
Jan, Jans en de Kinderen 09
 
Jan, Jans en de Kinderen 10
Jan, Jans en de Kinderen 10
 
Jan, Jans en de Kinderen 11
Jan, Jans en de Kinderen 11
 
Jan, Jans en de Kinderen 12
Jan, Jans en de Kinderen 12
 
Jan, Jans en de Kinderen 13
Jan, Jans en de Kinderen 13
 
Jan, Jans en de Kinderen 14
Jan, Jans en de Kinderen 14
 
Jan, Jans en de Kinderen 15
Jan, Jans en de Kinderen 15
 
Jan, Jans en de Kinderen 16
Jan, Jans en de Kinderen 16
 
Jan, Jans en de Kinderen 17
Jan, Jans en de Kinderen 17
 
Jan, Jans en de Kinderen 18
Jan, Jans en de Kinderen 18
 
Jan, Jans en de Kinderen 19
Jan, Jans en de Kinderen 19
 
Jan, Jans en de Kinderen 20
Jan, Jans en de Kinderen 20
 
Jan, Jans en de Kinderen 21
Jan, Jans en de Kinderen 21
 
Jan, Jans en de Kinderen 22
Jan, Jans en de Kinderen 22
 
Jan, Jans en de Kinderen 23
Jan, Jans en de Kinderen 23
 
Jan, Jans en de Kinderen 24
Jan, Jans en de Kinderen 24
 
Jan, Jans en de Kinderen 25
Jan, Jans en de Kinderen 25
 
Jan, Jans en de Kinderen 26
Jan, Jans en de Kinderen 26
 
Jan, Jans en de Kinderen 27
Jan, Jans en de Kinderen 27
 
Jan, Jans en de Kinderen 28
Jan, Jans en de Kinderen 28
 
Jan, Jans en de Kinderen 29
Jan, Jans en de Kinderen 29
 
Jan, Jans en de Kinderen 30
Jan, Jans en de Kinderen 30
 
Jan, Jans en de Kinderen 31
Jan, Jans en de Kinderen 31
 
Jan, Jans en de Kinderen 32
Jan, Jans en de Kinderen 32
 
Jan, Jans en de Kinderen 33
Jan, Jans en de Kinderen 33
 
Jan, Jans en de Kinderen 34
Jan, Jans en de Kinderen 34
 
Jan, Jans en de Kinderen 35
Jan, Jans en de Kinderen 35
 
Jan, Jans en de Kinderen 36
Jan, Jans en de Kinderen 36
 
Jan, Jans en de Kinderen 37
Jan, Jans en de Kinderen 37
 
Jan, Jans en de Kinderen 38
Jan, Jans en de Kinderen 38
 
Jan, Jans en de Kinderen 39
Jan, Jans en de Kinderen 39
 
Jan, Jans en de Kinderen 40
Jan, Jans en de Kinderen 40
 
Jan, Jans en de Kinderen 41
Jan, Jans en de Kinderen 41
 
Jan, Jans en de Kinderen 42
Jan, Jans en de Kinderen 42
 
Jan, Jans en de Kinderen 43
Jan, Jans en de Kinderen 43
 
Jan, Jans en de Kinderen 44
Jan, Jans en de Kinderen 44
 
Jan, Jans en de Kinderen 45
Jan, Jans en de Kinderen 45
 
Jan, Jans en de Kinderen 46
Jan, Jans en de Kinderen 46
 
Jan, Jans en de Kinderen 47
Jan, Jans en de Kinderen 47
 
Jan, Jans en de Kinderen 48
Jan, Jans en de Kinderen 48
 
Jan, Jans en de Kinderen 49
Jan, Jans en de Kinderen 49
 
Jan, Jans en de Kinderen 50
Jan, Jans en de Kinderen 50
 
Jan, Jans en de Kinderen 51
Jan, Jans en de Kinderen 51
 
Jan, Jans en de Kinderen 52
Jan, Jans en de Kinderen 52
 
Johan Raspe - Sapmeer is aans
Johan Raspe - Sapmeer is aans
 
Jouw hart sta ik nooit meer af; Wil Legemaat
Jouw hart sta ik nooit meer af; Wil Legemaat
 
Klaaine Nachtmeziek; Kees Visscher
Klaaine Nachtmeziek; Kees Visscher
 
Klaas Spekken - Zun en Schare
Klaas Spekken - Zun en Schare
 
Klaas Spekken, en Wia Buze - Ofschaaid zunder woorden
Klaas Spekken, en Wia Buze - Ofschaaid zunder woorden
 
Klaproos in de wind; An Kuiper
Klaproos in de wind; An Kuiper
 
Koekje der bie?; Bert Uil
Koekje der bie?; Bert Uil
 
Kwispeltureg; Fré Schreiber
Kwispeltureg; Fré Schreiber
 
Kwoajonges... Jan de Jong
Kwoajonges... Jan de Jong
 
Kwoajonges; Jan de Jong
Kwoajonges; Jan de Jong
 
Liekbendeg; Annie van Dijken
Liekbendeg; Annie van Dijken
 
Loat joe nait nuigen; Gré van der Veen
Loat joe nait nuigen; Gré van der Veen
 
Lutje Derk II, Hai proat mor deur; Dirk van der Heide
Lutje Derk II, Hai proat mor deur; Dirk van der Heide
 
Maank dook en zunschien weer; Annie van Dijken
Maank dook en zunschien weer; Annie van Dijken
 
Martin Korthuis - Muze
Martin Korthuis - Muze
 
Meer Groningen Voor Lanterfanters
Meer Groningen Voor Lanterfanters
 
Middag-Humsterland; Jan Delvigne
Middag-Humsterland; Jan Delvigne
 
Midwintertied, Fré Schreiber en Annie van Dijken
Midwintertied, Fré Schreiber en Annie van Dijken
 
Mijn Groningen, Sietse van der Hoek
Mijn Groningen, Sietse van der Hoek
 
Natte Voeten, Vette klei; Otto S. Knottnerus
Natte Voeten, Vette klei; Otto S. Knottnerus
 
Niestern Sander, 110 Jaar Scheepsbouw Aan Delf En Zijl
Niestern Sander, 110 Jaar Scheepsbouw Aan Delf En Zijl
 
Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan
Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan
 
Nieuw van de Bijl
Nieuw van de Bijl
 
Nissen, Han Reeder
Nissen, Han Reeder
 
Noorder Schatten, Lukas Koops / Inge Dijkinga
Noorder Schatten, Lukas Koops / Inge Dijkinga
 
Noorderlands, taal van de sleef en het neefje
Noorderlands, taal van de sleef en het neefje
 
Noordpolderzijl. Thuishaven voor vissers en robbenjagers.
Noordpolderzijl. Thuishaven voor vissers en robbenjagers.
 
Onderzetters Groningen (6 stuks)
Onderzetters Groningen (6 stuks)
 
Op de Helling; Ingrid Wormgoor
Op de Helling; Ingrid Wormgoor
 
Op Stap 2; C. Stolk, B. Aardema
Op Stap 2; C. Stolk, B. Aardema
 
Op weg, Cees Stolk
Op weg, Cees Stolk
 
Over het hoofd gezien; G. C. Hovingh - A. van IJsendoorn
Over het hoofd gezien; G. C. Hovingh - A. van IJsendoorn
 
Over Zoltkamp noar Stad; Fré Schreiber
Over Zoltkamp noar Stad; Fré Schreiber
 
Overijsselse Spreukenkalender 2015
Overijsselse Spreukenkalender 2015
 
Patent Brons 100 jaar verstuiverbakmotoren; J. Vegter
Patent Brons 100 jaar verstuiverbakmotoren; J. Vegter
 
Pe Daalemmer & Rooie Rinus - `t Beste
Pe Daalemmer & Rooie Rinus - `t Beste
 
Pe Daalemmer & Rooie Rinus - Op visitie in Waskemeer
Pe Daalemmer & Rooie Rinus - Op visitie in Waskemeer
 
Pe Daalemmer en Rooie Rinus
Pe Daalemmer en Rooie Rinus
 
Pe Daalemmer en Rooie Rinus
Pe Daalemmer en Rooie Rinus
 
Pe Daalemmer en Rooie Rinus
Pe Daalemmer en Rooie Rinus
 
Pe Daalemmer en Rooie Rinus - Overschaiters
Pe Daalemmer en Rooie Rinus - Overschaiters
 
Pieterpad Deel 1: Pieterburen - Vorden
Pieterpad Deel 1: Pieterburen - Vorden
 
Pofta buna!; Janneke Vos
Pofta buna!; Janneke Vos
 
Pompoen passie, Tineke Huizing
Pompoen passie, Tineke Huizing
 
Religeus erfgoed in Groningen; Wim Plas & Harm Plas
Religeus erfgoed in Groningen; Wim Plas & Harm Plas
 
Ronald Reinders - Liedjes
Ronald Reinders - Liedjes
 
Rondje Groningen
Rondje Groningen
 
Roon Staal - The journey
Roon Staal - The journey
 
Scheepswerf Apol : van `pramenkoning` tot coasterbouwer
Scheepswerf Apol : van `pramenkoning` tot coasterbouwer
 
Schimpnamen van Groningen; Dirk van der Heide
Schimpnamen van Groningen; Dirk van der Heide
 
Smakelijk Groningen - Culinair genieten
Smakelijk Groningen - Culinair genieten
 
Sneeuwboek; Martin Scholma en Folke Meijer
Sneeuwboek; Martin Scholma en Folke Meijer
 
Spoorwandelen; Nina van den Broek
Spoorwandelen; Nina van den Broek
 
Stap mar even òf / Stap maar even af; Jan Hoiting
Stap mar even òf / Stap maar even af; Jan Hoiting
 
Stellingwarver Spreukekalinder 2015
Stellingwarver Spreukekalinder 2015
 
Stellingwerver Spreukenkalender 2015
Stellingwerver Spreukenkalender 2015
 
Stille getuigen van vervolging verzet verraad
Stille getuigen van vervolging verzet verraad
 
Stinzenplanten in Groningen
Stinzenplanten in Groningen
 
Stormvloed; Ynskje Penning
Stormvloed; Ynskje Penning
 
Streek&Toal (Streektoal) Grunnen
Streek&Toal (Streektoal) Grunnen
 
Stroatklinkers - Stroatje om
Stroatklinkers - Stroatje om
 
Taneytown - Ashes to the wind
Taneytown - Ashes to the wind
 
Te eerlijk om beleefd te zijn - Henk Koop; Hans Broekhuis
Te eerlijk om beleefd te zijn - Henk Koop; Hans Broekhuis
 
Tekielja - Tou mor
Tekielja - Tou mor
 
Tekielja - Wakker worden
Tekielja - Wakker worden
 
Toalsman Fré - stukjes te kraant oet; Fré Schreiber
Toalsman Fré - stukjes te kraant oet; Fré Schreiber
 
Twentse Spreukenkalender 2015
Twentse Spreukenkalender 2015
 
Urker Spreukenkalender 2015
Urker Spreukenkalender 2015
 
Van Zwet naar Sikkel - 24 jaar Fivelcollege
Van Zwet naar Sikkel - 24 jaar Fivelcollege
 
Veluwse Spreukenkalender 2015
Veluwse Spreukenkalender 2015
 
Verjaardagskalender Huub Milder Nestdrang
Verjaardagskalender Huub Milder Nestdrang
 
Verjaardagskalender M.I.L.K MILK
Verjaardagskalender M.I.L.K MILK
 
Verjaardagskalender M.I.L.K MILK
Verjaardagskalender M.I.L.K MILK
 
Verjaardagskalender My Life is Sweet
Verjaardagskalender My Life is Sweet
 
Veroordeeld tot graver; Hidde J. Luining
Veroordeeld tot graver; Hidde J. Luining
 
Versteende Welvaart; Anja Reenders
Versteende Welvaart; Anja Reenders
 
Verzetsgroep Garrelsweer; Ineke Kerssies
Verzetsgroep Garrelsweer; Ineke Kerssies
 
Verzetsgroep Zwaantje; Wil Vening
Verzetsgroep Zwaantje; Wil Vening
 
Vissen rond de Floem
Vissen rond de Floem
 
Voorheen de Bende mit pazzipanten CD
Voorheen de Bende mit pazzipanten CD
 
Wagenborg 100 jaar Transport over water, wadden en wegen
Wagenborg 100 jaar Transport over water, wadden en wegen
 
Wagenborg 100 jaar, de schepen van 1898 tot 1998
Wagenborg 100 jaar, de schepen van 1898 tot 1998
 
Wandelcursus Groningen
Wandelcursus Groningen
 
Wandelen in Grunnen / Groningen; Edward Houting
Wandelen in Grunnen / Groningen; Edward Houting
 
Wandelen rond Groninger Borgen. L. van Delden
Wandelen rond Groninger Borgen. L. van Delden
 
Wat moakt t oet!; Frederikus (Fré) Schreiber
Wat moakt t oet!; Frederikus (Fré) Schreiber
 
Westfriese Spreukenkalender 2015
Westfriese Spreukenkalender 2015
 
Wia Buze - Ik bin ik
Wia Buze - Ik bin ik
 
Wia Buze - Live in Martiniplaza
Wia Buze - Live in Martiniplaza
 
Wia Buze - n Muzikoal Petret
Wia Buze - n Muzikoal Petret
 
Willem Frederik Pastoor; W.F. Pastoor
Willem Frederik Pastoor; W.F. Pastoor
 
Winschoten verandert, Robert Jalink / Bert Smit
Winschoten verandert, Robert Jalink / Bert Smit
 
Winter in Groningen en Drenthe
Winter in Groningen en Drenthe
 
Zeeuwse Spreukenkalender 2015
Zeeuwse Spreukenkalender 2015
 
Zuvere koffie; Bert Uil
Zuvere koffie; Bert Uil
 
`Ick dien` in Sellingen en Ter Apel; J.J. Spanninga
`Ick dien` in Sellingen en Ter Apel; J.J. Spanninga